Garantievoorwaarden

Garantievoorwaarden

Binnen de garantieperiode dient men bij eventuele storingen of gebreken direct contact met ons op te nemen.

Dit kan telefonisch, +31 (0)529 459500 of via een mailtje naar kwaliteit@pacton.nl

Zonder onze nadrukkelijke toestemming is het niet toegestaan tijdens de garantieperiode zelf herstelwerkzaamheden te verrichten of door derden te laten verrichten.

In die gevallen waarin toestemming tot het verrichten van reparatie wordt gegeven, dienen de eventueel vervangen onderdelen ter beschikking gesteld te worden aan Pacton Trailers BV en/of haar toeleveranciers. Indien deze onderdelen niet ter beschikking gesteld worden, vervalt de aanspraak op garantie.

GARANTIEVOORWAARDEN PACTON TRAILERS BV, t.b.v. algemene voorwaarden.

Bijlage 1. GARANTIE EN REKLAME.

1.1 Pacton Trailers B.V.(hierna te noemen “Pacton Trailers”), gevestigd aan de Strangeweg 1, Ommen, Nederland, geeft de garantie dat getrokken nieuwe voertuigen die door Pacton Trailers worden geleverd, als bedoeld in artikel 5,vrij zijn van materiaal- en productiefouten bij aflevering door Pacton Trailers, één en ander overeenkomstig de eisen welke, gezien de huidige stand der techniek, gesteld mogen worden aan materialen en fabricage c.q. uitvoering van werken en dat deze vallen onder de voorwaarden en bepalingen zoals vermeld in Pacton Trailers’s garantiehandleiding, inclusief alle beperkingen en uitsluitingen die daarin zijn vervat. Pacton Trailers's gehoudenheid uit deze garantie is beperkt tot kosteloze vervanging of herstel in de fabrieken of werkplaats(en) van Pacton Trailers of een door Pacton Trailers erkende werkplaats. Als uitgangspunt wordt de registratiedatum van het voertuig gebruikt als afleverdatum. De garantie is geldig voor een periode van 12 maanden. Op de dragende constructie als ook voor doorroesten van binnenuit is de garantie geldig voor een periode van 60 maanden of 500.000km, al naar gelang het een of ander zich eerst voordoet.

1.2 Deze garantie wordt verstrekt aan de eerste eindgebruiker en is overdraagbaar voor de resterende termijn van de garantieperiode aan volgende gebruiker(s) indien binnen twee weken na overdracht Pacton Trailers daarover schriftelijk geïnformeerd is.

1.3 Deze garantie geldt voor alle voertuigen tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.

1.4 Klachten over zichtbare gebreken moeten, in afwijking van het in lid 1 bepaalde, op straffe van verval van rechten binnen 14 dagen na levering als bedoeld in artikel 5 bij Pacton Trailers worden ingediend op de wijze zoals omschreven in Pacton Trailers’s garantiehandleiding.

1.5 De garantie kan alleen worden ingeroepen, indien de wederpartij aan haar verplichtingen uit de overeenkomst heeft voldaan, en mitsdien alle voorschriften, gebruiksaanwijzingen en andere instructies met betrekking tot de goederen in acht heeft genomen.

1.6 De vervanging en reparaties van onderdelen onder de voorwaarden en bepalingen van deze garantie vormen geen erkenning van enige aansprakelijkheid of schuld van Pacton Trailers.

1.7 Indien vervanging of herstel naar oordeel van Pacton Trailers niet mogelijk is, is Pacton Trailers nimmer tot meer gehouden dan tot vergoeding van het betreffende factuurbedrag.

1.8 Terzake van de door Pacton Trailers geleverde dan wel gebruikte goederen en/of onderdelen van die goederen, welke door derden zijn vervaardigd of geleverd, wordt door Pacton Trailers slechts garantie verleend voor zover en in de mate waarin door die derden aan Pacton Trailers te dien aanzien garantie wordt verleend. Pacton Trailers heeft het recht iedere aansprakelijkheid af te wijzen en de cliënt te verwijzen naar de fabrikant van het (de) gebruikte product(en), van wie Pacton Trailers de goederen heeft betrokken.

1.9 Voldoening aan de garantieplicht door Pacton Trailers geldt als enige en algehele schadevergoeding, zodat Pacton Trailers nimmer aansprakelijk is voor andere schade van welke aard ook en bedrijfsschade en/of andere gevolgschade.

1.10 Bij afwijzing van een garantieaanvraag blijft de klant verplicht om alle contractuele afspraken na te komen.

1.11 Beperkingen, voorwaarden en uitsluitingen.

De beperkingen, voorwaarden en uitsluitingen ten aanzien van het garantierecht staan vermeld in Pacton Trailers’s garantie handleiding en zijn onlosmakelijk verbonden aan de algemene verkoop-,leverings- en betalingsvoorwaarden.