Verkoopvoorwaarden

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden

PACTON TRAILERS B.V.

1. DEFINITIES

1.1 Tenzij uit de context duidelijk blijkt dat er iets anders bedoeld wordt, hebben de volgende termen de onderstaande betekenis:Overeenkomst een overeenkomst tot leveren van Producten tussen (onder anderen) PACTON en de Klant. Klant iedere partij (inclusief vertegenwoordigers, tussenpersonen of opvolgers van die partij) (I) waaraan PACTON een Aanbieding doet of van wie PACTON een Aanbieding ontvangt of (II) waarmee PACTON juridisch gezien een relatie heeft Algemene voorwaarden deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van PACTON. Aanbieding een offerte of aanbieding van PACTON voor de levering van Producten Order een order tot levering van Producten Orderbevestiging een bevestiging door PACTON Trailers B.V. van een door een Klant geaccepteerde Aanbieding Partijen PACTON en de Klant Voorlopige overeenkomst een tijdelijke overeenkomst tot levering van Producten tussen (onder anderen) PACTON en de Klant Prijs de verkoopprijs van een Product Producten Alle producten of diensten van wat voor aard dan ook van PACTON of een van de bij PACTON aangesloten bedrijven PACTON Trailers B.V. uit Ommen, Nederland, en alle bij PACTON aangesloten bedrijven die gebruik maken van deze Algemene voorwaarden.

2 TOEPASSELIJKHEID

2.1 Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle Aanbiedingen, Voorlopige overeenkomsten, Orderbevestigingen, Overeenkomsten en andere juridische relaties in het kader waarvan PACTON Producten aan de Klant levert. Afwijkingen van en aanvullingen op deze Algemene voorwaarden zijn alleen geldig als deze nadrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

2.2 De toepassing van algemene voorwaarden van de Klant of andere algemene voorwaarden wordt nadrukkelijk uitgesloten.

2.3 Als ongeacht welke bepaling in deze Algemene voorwaarden dan ook van nul en geen waarde is of nietig wordt verklaard, blijven de overige bepalingen van deze Algemene voorwaarden volledig van kracht.

3 AANBIEDINGEN, VOORLOPIGE OVEREENKOMSTEN EN ORDERS

3.1 Alle Aanbiedingen, Voorlopige overeenkomsten en Orders zijn vrijblijvend voor PACTON, zelfs wanneer ze een bepaalde acceptatieperiode bevatten. Voorlopige overeenkomsten en Orders zijn bindend voor de Klant.

3.2 Als een goedkeuring door de Klant afwijkt van de Aanbieding, dan geldt deze goedkeuring als een nieuw voorstel van de Klant en zal deze worden beschouwd als een verwerping van de hele Aanbieding, zelfs als het verschil alleen betrekking heeft op secundaire Producten.

3.3 Alle aanbiedingen en (Voorlopige) Overeenkomsten van PACTON zijn gebaseerd op de naleving van PACTON’s verplichtingen onder normale omstandigheden en tijdens normale werktijden.

3.4 Door PACTON verschafte beschrijvingen en illustraties van Producten zijn niet bindend. Alle afmetingen, technische specificaties en andere door PACTON aangeleverde gegevens met betrekking tot Producten zijn schattingen en zijn niet bindend.

3.5 De Klant waarborgt de nauwkeurigheid en volledigheid van de afmetingen, vereisten, prestatie specificaties en andere gegevens die door of namens de Klant aan PACTON zijn opgegeven.

4 OVEREENKOMSTEN

4.1 Een Overeenkomst treedt pas in werking wanneer zowel PACTON Trailers B.V. als Klant een desbetreffende Orderbevestiging heeft ondertekend. Orderbevestigingen die door bij PACTON Trailers B.V. aangesloten onder-nemingen zijn ondertekend, zijn alleen geldig als deze Order be vestigingen vergezeld gaan door een schriftelijke goedkeuring van de desbetreffende orderbevestiging door PACTON Trailers B.V.. PACTON houdt het recht de Overeen-komst binnen vijftien werkdagen na de datum op de Orderbevestiging te ontbinden zonder dat dit tot enige verplichting voor PACTON leidt.

4.2 Aan een aanbieding voor/overeenkomst tot aanschaf van gebruikte Producten van de Klant door PACTON moet altijd een levering van nieuwe Producten door PACTON aan de Klant voorafgaan. 4.3 Werknemers van PACTON hebben geen toestemming om wat voor overeenkomst dan ook namens PACTON aan te gaan tenzij zij hiervoor nadrukkelijk schriftelijk toestemming van PACTON hebben.

4.4 PACTON heeft het recht een Orderbevestiging middels schriftelijke kennisgeving aan de Klant aan te passen als de aanpassing betrekking heeft op een wijziging van omstandigheden, ongeacht of deze omstandigheden voorzien konden worden op het moment dat de oorspronkelijke Order geplaatst werd.

5 PRIJZEN

5.1 Alle Prijzen zijn: (I) netto en exclusief btw en exclusief alle andere overheidsheffingen, (II) gebaseerd op levering af fabriek, tenzij anders is overeengekomen, (III) gebaseerd op de prijzen en specificaties die geldig waren op de Orderdatum en (IV) gebaseerd op uitvoering van de Overeenkomst onder normale omstandigheden en gedurende normale werktijden. Prijzen zijn weergegeven in euro's (tenzij anders is overeengekomen) en alle eventuele wisselkoersrisico's zijn voor rekening van de Klant.

5.2 PACTON heeft het recht een overeengekomen Prijs aan te passen middels schriftelijke kennisgeving aan de Klant als de prijsverhoging het gevolg is van kostenverhogende omstandigheden, ongeacht of deze omstandigheden voorzien konden worden op het moment dat de oorspronkelijke Prijs bepaald werd. In geval van een prijsverhoging mag PACTON alle eventuele betalingstermijnen evenredig verhogen.

5.3 Niet inbegrepen in de Prijzen en apart te berekenen zijn: (I) kosten van transportvoorbereiding, verpakking, montage en service en laden, verzenden, transport en uitladen en (II) verzekerings- en/of opslagkosten van alle door de Klant ter beschikking gestelde goederen.

5.4 De Klant moet PACTON vergoeden voor alle eventuele kostenverhogingen voor PACTON die het gevolg zijn van (I) wijzigingen en/of uitbreidingen van de Overeenkomst op verzoek van de Klant, (II) verzuim van de Klant om de uitvoering van de Overeenkomst mogelijk te maken en/of (III) omstandigheden die aan de Klant toe te schrijven zijn. Kortingen of rabatten hebben alleen betrekking op Prijzen indien dit vooraf schriftelijk door PACTON is bevestigd.

6 LEVERING

6.1 Alle leverings- en andere perioden die door PACTON zijn aangegeven of overeengekomen (I) zijn afhankelijk van de juistheid van de aan PACTON bekende gegevens op het moment dat PACTON de Overeenkomst aanging en (II) zijn gebaseerd op tijdige levering van de door PACTON bestelde materialen en/of onderdelen en op tijdige levering van alle voor de voltooiing van het Product benodigde gegevens.

6.2 PACTON moet zijn uiterste best doen om de afgesproken leverings- en andere perioden na te leven. Als PACTON niet aan een aangegeven of overeengekomen leverings- of andere periode voldoet dan is dit op zichzelf staande feit nog geen verzuim. PACTON is nooit in verzuim enkel omdat een tijdsperiode is overtroffen totdat de Klant PACTON een schriftelijke ingebrekestelling heeft gestuurd waarin het verzuim beschreven wordt en PACTON een redelijke periode de kans krijgt om het verzuim te corrigeren.

6.3 PACTON is niet verplicht leverings- of andere perioden na te komen (I) die onmogelijk na te leven zijn geworden vanwege omstandigheden waarop PACTON geen invloed kan uitoefenen die zich hebben voorgedaan nadat de Overeenkomst is gesloten, of (II) als de Partijen zijn overeengekomen de aard of het bereik van de Overeenkomst te wijzigen (extra werk, wijzigingen aan specificaties, enzovoorts).

6.4 Als een partij voorziet dat mogelijk niet aan een leverings- of andere periode wordt voldaan, dan moeten PACTON en de Klant zo snel mogelijk hierover met elkaar overleggen. Als PACTON een leverings- of andere periode niet naleeft, dan heeft de Klant alleen recht op vergoeding indien beide Partijen dit nadrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

6.5 PACTON heeft het recht andere materialen te ge-bruiken of wijzigingen in het ontwerp aan te brengen als dergelijke wijzigingen redelijkerwijs aan de vereisten van de Klant voldoen. De Klant kan niets op PACTON verhalen op basis van dergelijke wijzigingen.

6.6 PACTON heeft het recht in gedeelten te leveren. Maakt PACTON gebruik van deze mogelijkheid, dan moet PACTON de leveringstijden voor iedere deellevering kenbaar maken.

6.7 De levering zal af fabriek (tenzij anders is overeengekomen) en op de door PACTON aan de Klant aangegeven datum plaatshebben.

6.8 De klant moet de Producten op de aangegeven leveringstijd in ontvangst nemen. Producten die na de leveringsdatum nog niet door de Klant in ontvangst zijn genomen, zullen als geleverd worden beschouwd en blijven beschikbaar voor PACTON en moeten door PACTON of een derde partij worden opgeslagen, voor rekening en risico van de Klant. Niet in ontvangst nemen van de Producten door de klant heeft tot gevolg dat alle hieraan ten gevolge liggende kosten (inclusief maar niet beperkt tot opslag-, verzekerings- en transportkosten) aan de Klant worden berekend, tegen de tarieven van PACTON of plaatselijke tarieven.

6.9 Het risico op verlies, diefstal of beschadiging van de Producten komt voor rekening van de Klant op het moment van levering, zelfs als PACTON het eigendomsrecht van de Producten nog niet heeft overgedragen.Transport is voor risico van de Klant.

7 BETALING

7.1 De Klant betaalt PACTON alle verschuldigde en te betalen bedragen (I) netto, (II) in euro's, tenzij anders is overeengekomen, (III) overeenkomstig de op de factuur weergegeven betalingsvoorwaarden en (IV) naar een door PACTON aan te wijzen rekening. De Klant heeft geen recht om een betaling uit te stellen of te onderbreken.

7.2 De Klant moet PACTON uiterlijk bij levering van de Producten betalen, tenzij anders is overeengekomen.

7.3 Bij een redelijk schriftelijk verzoek daartoe van PACTON moet de Klant een voorschot of een termijn betalen en/of een bankgarantie of een zakelijke zekerheid leveren om naleving door de Klant van zijn/haar verplichtingen aan PACTON te waarborgen.

7.4 Betaling van de volledige Prijs wordt onmiddellijk invorderbaar en verschuldigd als de Klant verzuimt een termijn op tijd te betalen, indien van toepassing.

7.5 Als de Klant een verplichting aan PACTON niet naleeft, dan is de Klant zonder dat enige kennisgeving van verzuim nodig is, in verzuim. Als de Klant een verplichting aan PACTON niet naleeft of PACTON reden heeft om te betwijfelen dat de Klant een verplichting zal nakomen, dan heeft PACTON het recht uitvoering van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten en om de hieruit voortvloeiende kosten overeenkomstig de gebruikelijke tarieven van PACTON aan de Klant in rekening te brengen, allemaal zonder dat enig ander wettelijk recht van PACTON hierdoor wordt aangetast.

7.6 Betalingen van de Klant worden eerst beschouwd als betaling van alle rentes en kosten en daarna als betaling van andere bedragen die het langst open staan, ongeacht enige andere uitleg van de Klant met betrekking tot de betaling.

7.7 Overeenkomstig de wet en zonder dat hiervoor waarschuwing vooraf nodig is, worden in de volgende situaties alle betalingsverplichtingen van de Klant onmiddellijk verschuldigd en te betalen: a. verzuim te betalen of te late betaling van de overeengekomen betalingen (of betalings termijnen); b. failliet- of bankroetverklaring van de Klant;c. verzoek om uitstel van betaling door de Klant; d. er is een verzoek ingediend om de Klant onder curatele te plaatsen; e. er is beslag gelegd op goederen en/of vorderingen van de Klant; of f. de onderneming van de Klant wordt om een andere reden dan een zakelijke reorganisatie of fusie opgeheven of beëindigd.

7.8 Als de Klant niet aan een betalingsverplichting aan PACTON voldoet: a. moet de klant PACTON een rente à 1,5% per periode van vier weken betalen die wordt berekend over het openstaande bedrag vanaf de datum waarop het bedrag verschuldigd en te betalen is, waarbij een deel van deze periode van vier weken als een volledige periode van vier weken zal worden beschouwd; en b. moet de Klant PACTON een vast bedrag à 15% van het door de Klant verschuldigde en te betalen bedrag betalen (met een minimum van 115 euro plus btw), om de vorderingskosten voor het verschuldigde en te betalen bedrag te dekken, en blijft de Klant verplicht het volledige bedrag van dergelijke kosten te betalen als dit het hierboven beschreven vaste bedrag overtreft.

7.9 Als PACTON faillissement aanvraagt voor de Klant, dan is de Klant ook aansprakelijk voor de kosten van de faillissementsaanvraag.

8 BETALING DOOR OVERDRACHT VAN GOEDEREN

8.1 Als PACTON is overeengekomen (gedeeltelijke) betaling van de Prijs te accepteren in de vorm van de overdracht aan PACTON van goederen (vrij van rechten, vorderingen of heffingen), dan moet een dergelijke overdracht worden beschouwd als een betaling van het gelijkwaardige bedrag voor het in Lid 7 beschreven doel.

8.2 Tot PACTON de goederen waarnaar in Lid 8.1 verwezen wordt in ontvangst heeft genomen: a. blijven dergelijke goederen voor rekening en risico van de Klant; b. komen alle aan de goederen verbonden kosten, inclusief onderhoud en eventuele schade ongeacht hoe deze is ontstaan, voor rekening van de Klant; c. bewaart de Klant de desbetreffende goederen in ten minste dezelfde toestand als waarin ze verkeerden op de datum van de Overeenkomst; d. blijft de Klant adequaat verzekerd voor de desbetreffende goederen.

8.3 Het eigendom en risico op verlies, diefstal of beschadiging van de goederen waarnaar in Lid 8.1 wordt verwezen gaan op PACTON over zodra PACTON de goederen in ontvangst neemt. Transport is voor risico van de Klant.

8.4 De Klant moet PACTON uiterlijk op de datum van de Overeenkomst voorzien van correcte en volledige specificaties van de goederen waarnaar in Lid 8.1 wordt verwezen.

8.5 Onder de volgende omstandigheden: a. de specificaties waarnaar in Lid d verwezen wordt, lijken incorrect of onvolledig; of b. de Klant voldoet onder c. en d. niet volledig aan Lid 8.2; of c. de goederen waarnaar in Lid 8.1 verwezen wordt, zijn niet vrij van rechten, vorderingen en heffingen, heeft PACTON het recht (I) (gedeeltelijke) betaling van de Prijs in de vorm van een overdracht van goederen aan PACTON te weigeren, en in dit geval moet de Klant het gelijkwaardige bedrag per kas betalen; of (II) de oorspronkelijk overeengekomen waarde van de goederen te verlagen, en in dit geval moet de Klant behalve de goederen en het afgesproken resterende bedrag ook het waarde - verschil van de goederen per kas betalen.

9 BEHOUD VAN EIGENDOMSRECHT

9.1 Alle aan de Klant geleverde Producten blijven eigendom van PACTON, maar komen voor rekening en risico van de Klant zo lang er nog betalingsverplichtingen van de Klant aan PACTON bestaan, ongeacht of deze betalingsverplichtingen op dat moment verschuldigd en te betalen zijn of niet. 9.2 Een Klant die als doorverkoper optreedt mag een Product verkopen en aan een ander leveren terwijl PACTON het eigendomsrecht behoudt voor zover dat een gebruikelijke manier van doen is in de normale bedrijfsvoering van de Klant.

9.3 Als de Klant een nieuw object van de door PACTON geleverde Producten maakt, dan wordt

PACTON eigenaar van het nieuw gemaakte object en moet de klant het desbetreffende object voor PACTON bewaren tot de Klant alle aan PACTON verschuldigde bedragen heeft betaald, zelfs als de waarde van het nieuw gemaakte object aanzienlijk hoger is dan de waarde van het Product. 9.4 Ongeacht eventuele leveringsverplichtingen mag PACTON de Producten, objecten, eigendomsrechten, informatie en documenten die in verband met de Overeenkomst zijn gemaakt of geproduceerd in bezit houden tot de Klant alle aan PACTON verschuldigde bedragen heeft betaald. 9.5 Als PACTON Producten aan de Klant heeft geleverd waarvoor het behoud van eigendomsrecht van PACTON geldt, moet de Klant: a. desbetreffende Producten verzekeren tegen brand, diefstal, ontploffingen en waterschade, aansprakelijkheid van derden en eigen risico en desbetreffende verzekeringen handhaven en de verzekeringspolissen ter inspectie overleggen; het verzekerde bedrag moet ten minste gelijk zijn aan de Prijs; alle rechten van de Klant die voortvloeien uit de verzekeringspolis worden bij deze overgedragen aan PACTON tot de Klant aan al zijn/haar verplichtingen aan PACTON heeft voldaan; b. alle eventuele aanspraken die de Klant heeft op zijn/haar klanten voortvloeiend uit de verkoop van desbetreffende Producten als onderdeel van normale bedrijfsvoering, aan PACTON verpanden zoals omschreven in Artikel 3.239 van het Burgerlijk Wetboek; c. dergelijke Producten onderhevig aan het behoud van eigendomsrecht door PACTON beschouwen en hiervoor in redelijke mate zorgdragen; d. redelijke instructies van PACTON naleven met betrekking tot de bescherming van PACTON’s rechten; e. PACTON binnen 24 uur op de hoogte brengen van eventuele pogingen van een derde om enig recht op dergelijke Producten te verkrijgen of bekrachtigen; f. PACTON vrijwaren voor eisen van derden jegens PACTON met betrekking tot het behoud van eigendomsrecht van PACTON; g. desbetreffende Producten onmiddellijk aan PACTON terugbezorgen zodra PACTON dit verzoekt, zelfs als de Producten niet op terrein van de Klant zijn opgeslagen; en h. PACTON bij een verzoek hiertoe direct toegang verlenen tot ongeacht welk terrein waar de Producten zijn opgeslagen.

10 VERVANGEN PRODUCTEN

10.1 Als onderdelen van Producten worden vervangen, bijvoorbeeld vanwege een reparatie, worden de vervangen onderdelen eigendom van PACTON en heeft de Klant geen enkel recht op enige vorm van compensatie.

10.2 Als onderdelen van Producten zijn vervangen op terrein van PACTON: a. blijven dergelijke Producten voor rekening en risico van de Klant; b. zijn alle Productgerelateerde kosten voor rekening van de Klant;c. moet de Klant adequaat verzekerd blijven voor desbetreffende Producten.

11 GARANTIE

De Garantievoorwaarden zijn opgenomen in Bijlage 1 en vormen een wezenlijk onderdeel van de Algemene voorwaarden.

12 AANSPRAKELIJKHEID

12.1 Met uitzondering van de aansprakelijkheid van PACTON volgens de Garantie, is de aansprakelijkheid van PACTON in geval van verdenking van schending van de Overeenkomst beperkt tot compensatie voor rechtstreekse schade die het gevolg is van opzettelijke handelingen of verzuim of grove nalatigheid door PACTON. De aansprakelijkheid van PACTON volgens de garantie is beperkt zoals beschreven in de Garantie-voorwaarden en in dit Lid 12.

12.2 De totale aansprakelijkheid van PACTON om onder welke Overeenkomst dan ook schade te compenseren is beperkt tot het laagste bedrag van (I) de totaalprijs (exclusief btw) en (II) het bedrag waarvoor PACTON verzekerd is, of redelijkerwijs verzekerd zou moeten zijn gezien de gebruikelijke gang van zaken in de bedrijfstak. Als de totale aansprakelijkheid van PACTON om onder welke Overeenkomst dan ook schade te compenseren betrekking heeft op een of meer Producten, dan is de totale aansprakelijkheid van PACTON om onder een dergelijke Overeenkomst schade te vergoeden beperkt tot het laagste bedrag van (I) de totaal Prijs van deze Product(en) (exclusief btw) en (II) het bedrag waarvoor PACTON verzekerd is, of redelijkerwijs verzekerd zou moeten zijn gezien de gebruikelijke gang van zaken in de bedrijfstak.

12.3 "Rechtstreekse schade" kan hier alleen betekenen:a. redelijke kosten die de Klant zou moeten maken om te zorgen dat PACTON de Overeenkomst nakomt; deze alternatieve schade zal echter niet worden vergoed als de Overeenkomst wordt ingetrokken door of op verzoek van de Klant; b. redelijke kosten die zijn gemaakt om de oorzaak en omvang van de schade vast te stellen, voor zover deze vaststelling betrekking heeft op rechtstreekse schade zoals gedefinieerd in deze Algemene voorwaarden; c. redelijke kosten die zijn gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Klant aantoont dat deze kosten een beperking hebben opgeleverd van rechtstreekse schade zoals gedefinieerd in deze Algemene voorwaarden; d. redelijke kosten die zijn gemaakt ten gevolg van schade door dood of lichamelijk letsel van de passagiers.

12.4 PACTON is niet aansprakelijk voor indirecte of gevolgschade en alle andere vormen van schade of letsel afgezien van de in Lid 12.1 genoemde vormen van schade.

12.5 PACTON is nooit aansprakelijk voor ongeacht wat voor schade die is veroorzaakt door niet-kaderleden van PACTON en door personen die niet voor PACTON werken.

12.6 PACTON is niet aansprakelijk voor eisen van derden met betrekking tot door de Klant aan een derde geleverde producten waarin een Product verwerkt is, tenzij de Klant aantoont dat de schade is veroorzaakt door dat Product. De Klant vrijwaart PACTON voor alle dergelijke eisen van derden.

12.7 De voorwaarden in dit Lid zijn ook van toepassing op schade of diefstal (inclusief verlies) van goederen van de Klant die PACTON in bezit heeft in verband met het uitvoeren van de Overeenkomst.

12.8 De bepalingen in dit Lid en in Lid 14 zijn ook van toepassing op alle rechts- en natuurlijke personen die door PACTON worden gebruikt bij uitvoering van de Overeenkomst.

13 OVERMACHT

13.1 PACTON is niet aansprakelijk voor schade als PACTON ten gevolge van overmacht verplichtingen niet is nagekomen. Onder "overmacht" zijn inter alia inbegrepen alle oorzaken die redelijkerwijs als buiten de invloed van PACTON kunnen worden beschouwd en die de volledige of gedeeltelijke uitvoering van de Overeenkomst belemmeren. Dit zijn omstandigheden die PACTON niet had kunnen voorzien ten tijde van het aangaan van de Overeenkomst en naar aanleiding waarvan het niet redelijk is als de Klant normale uitvoering van de Overeenkomst eist, zoals oorlog of een terroristische aanslag of de dreiging daarvan, rellen, sabotage, brand, vloed, uitsluitingen, bezetting van het bedrijf, stakingen, wijzigingen in de wetgeving en andere overheidsmaatregelen, onderbrekingen van de stroomvoorziening, machine-uitval of verlies of beschadiging tijdens transport. "Overmacht" omvat ook situaties van "overmacht" voor de leveranciers van PACTON, niet-naleving van verplichtingen door leveranciers die de Klant aan PACTON heeft voorgeschreven, en fouten in objecten, materialen of software van derden die door PACTON gebruikt worden.

13.2 Indien een situatie van "overmacht" meer dan 90 dagen duurt, heeft PACTON het recht de Overeenkomst te beëindigen middels schriftelijke opheffing. Het al overeenkomstig de Overeenkomst uitgevoerde deel van het werk moet in dergelijke gevallen evenredig worden verrekend. Na een dergelijke beëindiging van de Overeenkomst door PACTON heeft PACTON recht op vergoeding van de kosten die PACTON heeft gemaakt voor het werk dat PACTON heeft uitgevoerd. In geval van reparaties en onderhoud heeft PACTON alleen recht op een dergelijke vergoeding voor zover de Klant van de werkzaamheden profiteert.

13.3 Indien uitvoering van de Overeenkomst onmogelijk wordt gemaakt door handelingen van de Klant heeft PACTON recht op het bedrag van de overeengekomen Prijs, plus alle eventuele bijkomende kosten, minus de kosten die bespaard zijn ten gevolge van het niet voltooien van het werk.

14 VORDERINGEN

14.1 De Klant moet de Producten direct bij levering inspecteren. Tijdens transport opgetreden schade moet binnen 24 uur na levering van de Producten op de bestemming aan PACTON worden gemeld. Kleine variaties of variaties van een binnen de bedrijfstak als normaal beschouwde soort voor wat betreft kwaliteit, aantal, kleur, omvang, gewicht, afwerking et cetera vormen geen reden voor enige geldige vordering.

14.2 De aansprakelijkheid van PACTON vanwege verwijtbare schending van een Overeenkomst dient zich in alle gevallen alleen aan als de Klant onmiddellijk na het optreden van het verzuim een schriftelijke kennisgeving van het verzuim aan PACTON verschaft, met daarin een redelijke periode voor het oplossen van het verzuim en PACTON na afloop van deze periode nog steeds verwijtbaar nalaat zijn verplichtingen na te komen. Als een vordering van de Klant betrekking heeft op een geleverd defect Product of een factuur dan moet de kennisgeving van het verzuim uiterlijk binnen tien dagen na ontvangst van het desbetreffende Product of de desbetreffende factuur aan PACTON worden verschaft. Als het redelijkerwijs niet mogelijk is een fout binnen deze periode vast te stellen, dan moet de Klant binnen tien dagen na de dag waarop de fout redelijkerwijs had kunnen worden geconstateerd een schriftelijke vordering aan PACTON verschaffen.

14.3 De kennisgeving van verzuim moet een zo volledig en specifiek mogelijke beschrijving van het verzuim bevatten, zodat PACTON gepast kan reageren.

14.4 PACTON is niet aansprakelijk voor verwijtbare schending van een Overeenkomst als de Klant: a. de vordering niet overeenkomstig Lid 14.1 en 14.2 heeft ingediend, of b. niet binnen 3 maanden vanaf de kennisgeving van verzuim een juridische procedure is gestart. 14.5 Geen enkele vordering van de Klant jegens PACTON heeft enig gevolg voor de verplichtingen van de Klant jegens PACTON.

14.6 Schadebeoordelingen worden uitgevoerd tegen daadwerkelijke kosten inclusief btw, tenzij anders is overeengekomen. De Klant moet alle eventuele sleep- en transportkosten betalen.

15 NALEVING VAN WET- EN REGELGEVING

15.1 Een Product moet voldoen aan de wetten en regels over veiligheid en milieu die van toepassing zijn in de Europese Gemeenschap op de datum van levering van het Product, tenzij anders is overeengekomen.

15.2 Alle eventuele overeenkomsten van de Partijen dat een Product moet voldoen aan regels over werking en transport voor het vakgebied van het Product zijn ongeldig voor zover een dergelijke overeenkomst een schending tot gevolg zou hebben van de wetten en regels waarnaar in Lid 15.1 verwezen wordt.

15.3 Als tussen de datum van de Overeenkomst en de levering van het Product wetten en regels worden gewijzigd of worden ingevoerd waarnaar in Lid 15.1 en/of 15.2 wordt verwezen en hierdoor wijziging van de specificaties van het Product nodig is, dan moeten de Partijen zo mogelijk overeenkomen welke wijzigingen moeten worden gemaakt. Alle bijbehorende kosten komen voor rekening van de Klant.

16 INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

16.1 Alle intellectuele en industriële eigendomsrechten op Producten of andere producten of materialen die zijn ontwikkeld of geleverd in naleving van een Overeenkomst, zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, aanbiedingen en ook desbetreffende voorbereidingsmaterialen, blijven exclusief eigendom van PACTON, PACTON’s licentieverleners of PACTON’s leveranciers. De Klant verkrijgt alleen de nadrukkelijk in deze Algemene voorwaarden en onder de wet toegekende gebruiksrechten. Alle andere of uitgebreidere rechten van de Klant om producten of materialen te gebruiken of reproduceren zijn uitgesloten. Alle gebruiksrechten waarop de Klant recht heeft, zijn niet exclusief en niet overdraagbaar aan derden.

16.2 Alle afwijkingen van Lid 16.1 moeten nadrukkelijk schriftelijk tussen de Partijen worden overeengekomen en mogen geen beperking vormen op het recht van PACTON om de algemene principes, ideeën, ontwerpen, documentatie, mechanismen en dergelijke met betrekking tot de producten of materialen toe te passen of voor andere doelen te gebruiken. Een overdracht van intellectuele of industriële eigendomsrechten heeft ook nooit invloed op het recht van PACTON om voor zichzelf of voor derden zaken te ontwikkelen die op de voor de Klant verrichte ontwikkelingen lijken. 16.3 De Klant mag geen van de intellectuele en industriële eigendomsrechten van PACTON schenden. 16.4 De Klant garandeert dat er geen rechten van derden zijn die strijdig zijn met het leveren van materialen aan PACTON voor gebruik door PACTON met betrekking tot de Producten. De Klant vrijwaart PACTON van alle eventuele vervolging op basis van de vordering dat een dergelijke bepaling of gebruik een recht van een derde schendt.

17 VERTROUWELIJKHEID

Iedere Partij waarborgt dat alle door de andere Partij ontvangen informatie waarover bekend is of bekend zou moeten zijn dat deze vertrouwelijk van aard is, geheim zal blijven, tenzij een wettelijke verplichting bekendmaking van die informatie oplegt. De Partij die vertrouwelijke informatie ontvangt mag deze alleen gebruiken voor het doel waarvoor deze is verschaft. Informatie wordt in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd als een van de Partijen de informatie als zodanig aanduidt.

18 BEËINDIGING

18.1 Een Overeenkomst kan geheel of gedeeltelijk worden beëindigd door schriftelijke wederzijdse overeenkomst tussen de Partijen. In een dergelijk geval heeft PACTON recht op een vaste beëindigingsboete van 10% van het hoofdbedrag van de Overeenkomst, teneinde in de schade en kosten met betrekking tot de beëindiging te voorzien, en de Klant blijft onverminderd verplicht om het volledige bedrag van deze kosten te betalen als deze dit vastgelegde bedrag overtreffen.

18.2 Iedere Partij heeft alleen recht om de Overeenkomst te beëindigen als de andere Partij verwijtbaar verzuimt aan materiële verplichtingen onder de Overeenkomst te voldoen - in alle gevallen moet de Partij die de Overeenkomst om deze reden wil beëindigen een correcte schriftelijke kennisgeving van verzuim aan de andere Partij sturen die zo gedetailleerd mogelijk is en waarin de verzuimende Partij een redelijke periode de kans krijgt om het verzuim op te lossen.

18.3 Iedere Partij mag de Overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder kennisgeving van verzuim schriftelijk geheel of gedeeltelijk beëindigen als a. de andere Partij failliet of bankroet wordt verklaard; b. de andere Partij om uitstel van betaling verzoekt; c. er een verzoek wordt ingediend om de andere Partij onder curatele te plaatsen; of d. de onderneming van de andere Partij om een andere reden dan een zakelijke reorganisatie of fusie wordt opgeheven of beëindigd. PACTON is nooit verplicht om al ontvangen bedragen terug te betalen of schadevergoeding te betalen vanwege beëindiging om deze redenen.

18.4 Als op het moment van de beëindiging waarnaar in Lid 18.1 verwezen wordt, de Klant al prestaties heeft ontvangen in verband met uitvoering van de Overeenkomst, dan komen deze prestaties en de bijbehorende betalingsverplichting niet te vervallen, tenzij de Klant aantoont dat PACTON in verzuim is met betrekking tot de desbetreffende prestaties. Bedragen die PACTON voor de beëindiging heeft gefactureerd, in verband met wat PACTON al correct heeft uitgevoerd of geleverd in naleving van de Overeenkomst blijven, afhankelijk van de bepalingen in de voorgaande zin, volledig verschuldigd en worden op het moment van beëindiging onmiddellijk verschuldigd. Na beëindiging door PACTON zoals beschreven in Lid 18.1 moet de Klant PACTON vergoeden voor alle rechtstreekse en indirecte schade, verliezen en kosten ten gevolge van deze beëindiging.

19 GESCHILLEN EN TOEPASSELIJKE WETGEVING

19.1 Deze Algemene voorwaarden en alle Aanbiedingen, Voorlopige overeenkomsten, Orderbevestigingen, Overeenkomsten en andere juridische relaties waarop deze Algemene voorwaarden volledig of gedeeltelijk van toepassing zijn, zijn onderhevig aan de Nederlandse wetgeving.

19.2 De bepalingen van het Verdrag houdende een eenvormige wet inzake de internationale verkoop van roerende lichamelijke zaken (1964) en het Weens Verkoopverdrag (1980) noch enige toekomstige internationale regel over de verkoop van roerende goederen, waarvan de Partijen de geldigheid kunnen uitsluiten, is van toepassing op deze Algemene voorwaarden en alle Aanbiedingen, Voorlopige overeenkomsten, Orderbevestigingen, Overeenkomsten en andere juridische relaties waarop deze Algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn.

19.3 Over alle geschillen tussen de Partijen waarover de Partijen niet tot een akkoord kunnen komen en die zich kunnen voordoen in verband met deze Algemene voorwaarden en alle Aanbiedingen, Voorlopige overeenkomsten, Orderbevestigingen, Overeenkomsten en andere juridische relaties waarop deze Algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, wordt bindend uitspraak gedaan door de bevoegde rechter van de Burgerlijke Rechtbank voor het district Zwolle in Nederland. 19.4 Ongeacht de inhoud van Lid 19.3 heeft PACTON het recht alle eventuele geschillen voor een rechter te brengen die competent is om de zaak te horen.

20 VERTALING

Als deze Algemene voorwaarden vertaald zijn en er een verschil in interpretatie optreedt tussen de Nederlandse tekst en de tekst in de andere taal, dan is de Nederlandse tekst doorslaggevend.

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden Pacton Trailers BV gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Oost Nederland, kantoor Enschede, onder nummer

08203253